لیست خرید

نام کاربر :
نام کالا تاریخ ساعت وضعیت
دیتالاگر آنلاین هوشمند دما با ماژول NFC 1400/04/17 17:20 در سبد خرید
سامانه سطح سنج و نمایشگر وزن غلات 1400/04/17 18:23 در سبد خرید
دیتالاگر آفلاین بدون نمایشگر دارای کارت حافظه 1400/04/20 09:43 در سبد خرید
دیتالاگر آنلاین هوشمند دما با ماژول NFC 1400/05/16 07:14 در سبد خرید
سامانه سطح سنج و نمایشگر وزن غلات 1400/05/16 09:19 در سبد خرید
سامانه سطح سنج و نمایشگر وزن غلات 1400/08/11 00:27 در سبد خرید
دیتالاگر آنلاین هوشمند دما با ماژول NFC 1400/09/04 06:52 در سبد خرید
سامانه سطح سنج و نمایشگر وزن غلات 1400/11/19 20:49 در سبد خرید
دیتالاگر آنلاین هوشمند دما با ماژول NFC 1401/02/02 17:44 در سبد خرید
سامانه سطح سنج و نمایشگر وزن غلات 1401/03/07 12:01 در سبد خرید
دیتالاگر آنلاین هوشمند دما با ماژول NFC 1401/05/10 06:49 در سبد خرید
سامانه سطح سنج و نمایشگر وزن غلات 1401/06/19 02:25 در سبد خرید
سامانه سطح سنج و نمایشگر وزن غلات 1401/10/02 17:43 در سبد خرید
دیتالاگر آنلاین هوشمند دما با ماژول NFC 1401/12/02 15:19 در سبد خرید
سامانه سطح سنج و نمایشگر وزن غلات 1402/01/13 11:36 در سبد خرید
سامانه سطح سنج و نمایشگر وزن غلات 1402/04/21 00:53 در سبد خرید
دیتالاگر آنلاین هوشمند دما با ماژول NFC 1402/04/29 02:03 در سبد خرید
دیتالاگر آنلاین هوشمند دما با ماژول NFC 1402/08/06 20:23 در سبد خرید
سامانه سطح سنج و نمایشگر وزن غلات 1402/10/01 14:48 در سبد خرید
دیتالاگر آنلاین هوشمند دما با ماژول NFC 1402/11/25 11:10 در سبد خرید
سامانه سطح سنج و نمایشگر وزن غلات 1403/01/15 09:38 در سبد خرید
دیتالاگر آنلاین هوشمند دما با ماژول NFC 1403/03/06 11:14 در سبد خرید